Бързи 
Връзки
Ok
Окръжен съд
Съд-модел
Компетентност
Структура
Съдии
Служби
Съдебни зали
Общини в съдебния район
Банкови сметки
Тарифи
Контакти
Приемни дни
Местоположение
Прес новини
Седмичен бюлетин
Дела с обществен интерес
Електронно правосъдие
Съдебни актове
Насрочени дела
Отчет за дейността на съда
Предложения / мнения
Районни съдилища
Анкета
Медиация
Профил на купувача
Правила
ОБЯВИ
Oбразци на документи
Декларации
Свободни работни места
Стажант-юристи
Вещи лица
Съдебни преводачи
Защита на личните данни
Презентация на съда
Съдебни изпълнители
за гр. Велико Търново
 Прес новини  
 Новини от съда

 15 август 2019 г.


С близо 100 дела повече е разгледал Окръжен съд – Велико Търново през първото полугодие на 2019 г.

     През първото полугодие на 2019 година в Окръжен съд – Велико Търново са стояли за разглеждане 1360 дела, от които 1051 граждански и 309 наказателни дела. По този показател се отчита увеличение на общия брой дела спрямо първите шест месеца на предходната 2018 г. (с 96 дела повече).
Новопостъпилите дела през годината са били 988 броя, а 372 броя са били висящи към началото на годината (постъпили в предходен период).
     От стоялите за разглеждане 1360 дела, през първото полугодие на 2019 година са приключени 910 от тях. В тримесечен срок са свършили 788, или около 87%. Този показател остава относително устойчив, като през същия период на миналата година, в процентно отношение, той е бил същия. Броят на решените дела със съдебен акт по същество е 767.
    Средната действителна натовареност на съдиите през отчетния период е била 14,02 дела за разглеждане на съдия за месец, при 13,31 за първите шест месеца на 2018 г., като специално по отношение на гражданското и търговското отделение тази натовареност е достигнала 12,51 дела на съдия за месец при 11,08 през същия период на 2018 г. Натовареността на наказателните съдии е била 8,58 през първите шест месеца на годината, при 6,94 през първото полугодие на 2018 година. През отчетния период броят на съдиите по щат в Окръжен съд – Велико Търново е бил 20, при 22 за миналата година.
     През първите шест месеца на годината Окръжен съд – Велико Търново е разгледал общо 309 наказателни дела. От тях свършени са 268. 247 или общо 92% от тях са приключени в тримесечен срок. През същия период на 2018 година този процент е бил 93%. Отчита се една относителна устойчивост при този много висок процент на срочно решените дела. Като първа инстанция са разгледани 47 броя наказателни дела от общ характер (НОХД) и 122 частни наказателни дела (ЧНД). Броят на стоялите за разглеждане наказателни дела от общ характер е намалял с 2 спрямо същия период на преходната година, а броят на разглежданите частни наказателни дела е намалял с 1 брой.
     През първото полугодие са разгледани общо 1051 граждански и търговски дела. Отчита се увеличение на броя им, като за същия период на 2018 година те са били 931, или със 120 повече. От тях в рамките на отчетния период са свършени 642, от които 541 дела, или общо 84% са приключени в тримесечен срок. През същия период на 2018 г. този процент е бил съответно 85% или 556 дела. 100 % от частните граждански дела без жалби за бавност са решени в тримесечен срок, а  въззивни частни граждански дела – на 99% от общия брой. 
     В заключение през отчетния период Окръжен съд – Велико Търново е подобрил значително работата си. Отчита се увеличение на разгледаните дела въпреки намалелия щат на съдиите и последвалото от този факт нарастване на тяхната средна действителна натовареност. Запазва се тенденцията за значително малък брой несвършени дела и висок процент на делата, свършени в тримесечен срок.

 

17 юли 2019 г.


Окръжен съд – Велико Търново е изпълнил всички препоръки по одитния ангажимент за даване на увереност

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие резултатите от извършения одитен ангажимент за даване на увереност в Окръжен съд – Велико Търново. Ангажиментът за даване на увереност е изготвен в изпълнение на годишния план за дейността по вътрешен одит на дирекция „Вътрешен одит“ на ВСС. По време на одитния ангажимент са дадени седем броя препоръки, които са изпълнени още в хода на проверката и до момента на докладване на резултатите.

Целта на одитния ангажимент за даване на увереност е да оцени адекватността и ефективността на вътрешния контрол по отношение управлението на риска; надеждността и всеобхватността на финансово-счетоводната информация, опазването на активите и съответствието с нормативните изисквания и утвърдените вътрешни правила и процедури при осъществяването на бюджетния процес; съответствието с нормативните изисквания и вътрешните правила и процедури при управление на човешките ресурси и съответствието на административно-управленската дейност и дейността на специализираната администрация с нормативните изисквания, вътрешните правила и процедури и договори.

 

 

12 юли 2019 г.

Новият председател на Районен съд – Горна Оряховица Златина Личева-Денева официално встъпи в длъжност

Днес, 12 юли 2019 г., съдия Златина Личева-Денева встъпи в длъжност административен ръководител – председател на Районен съд – Горна Оряховица. Това стана на официална церемония пред Общото събрание на съдиите от РС-Горна Оряховица, в присъствието на председателя и зам.-председателя на Окръжен съд - Велико Търново Теодорина Димитрова и Ивелина Солакова. Съдия Личева заема длъжността  след спечелен конкурс, проведен на 25 юни 2019 година, когато бе избрана от съдийската колегия на ВСС с 10 гласа „за“ и нито един против.Тя поема ръководството на Районен съд – Горна Оряховица от съдия Еманоел Вардаров, който бе и.ф. „административен ръководител“ от 2018 година до днес. В присъствието на своите колеги те разписаха актовете съответно за освобождаване и встъпване в длъжност. Председателят на Окръжен съд – Велико Търново г-жа Теодорина Димитрова пожела на съдия Личева успешен и безпроблемен мандат, а съдия Вардаров - сили, устременост и хъс. От своя страна съдия Личева изрази удовлетворение от факта, че ще ръководи институция, призната за съд-модел за постигнати високи резултати в областта на съдебната реформа.Съдия Личева е завършила Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ през 1998 година. През 1999 година е била „съдебен кандидат“ /стажант/ към Окръжен съд – Велико Търново. От 2000 година  е съдия в Районен съд - Горна Оряховица. Съдия Личева правораздава в областта на наказателното и гражданското право. Участва като лектор в образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие“, като работи с ученици от 8 и 9 клас от две горнооряховски училища - СУ “Георги Измирлиев“ и СУ „Вичо Грънчаров“. Омъжена е, с три деца.

В концепцията си за стратегическо развитие на Районен съд – Горна Оряховица съдия Личева е заложила на контрол върху срочността на  разглеждане на делата и за изготвяне на съдебните актове. Новият административен ръководител ще работи за постигане на тази цел като прилага План за намаляване продължителността на разглеждане на делата и времеви стандарти, утвърден още през 2011 година. Друга нейна цел е повишаване на общественото доверие в работата на РС – Горна Оряховица чрез различни механизми, включващи и провеждане на образователни кампании в учебни заведения от съдиите по предварително уточнени теми, както и Дни на отворените врати.


01 юли 2019 г.

Двама младши съдии встъпиха в длъжност в Окръжен съд – Велико Търново

 

 

Днес, 01.07.2019 година, на официална церемония в Окръжен съд – Велико Търново, след спечелен конкурс и успешно завършено 9-месечно обучение в Националния институт на правосъдието, встъпиха в длъжност двама младши съдии - Лилия Ненова и Светослав Иванов.

Те се заклеха да прилагат точно Конституцията и законите на Република България и да изпълняват задълженията си по съвест, както и да бъдат безпристрастни и справедливи. Бяха поздравени от ръководството и съдиите при Окръжен съд – Велико Търново, които изразиха подкрепата си и им пожелаха мъдрост, обективност и справедливост.

Лилия Ненова е завършила Русенски университет „Ангел Кънчев“, специалност „Право“, през 2014 година. Придобива юридическа правоспособност през 2015 година. От 2016 година работи като служител „Връзки с обществеността“ в Окръжен съд - Русе.

Светослав Иванов е завършил Университета за национално и световно стопанство, специалност „Право“, през 2014 година. Същата година придобива юридическа правоспособност. Има една година и 11 месеца стаж като съдебен помощник във ВКС. Докторант е в Университета за национално и световно стопанство.

 

 

26 юни 2019 г.

След спечелен конкурс, Надежда Кръстева  встъпи в длъжност като служител „Връзки с обществеността“  в Окръжен съд – Велико Търново

 

Oт днес, 26.06.2019 г. Окръжен съд – Велико Търново има новоназначен служител „Връзки с обществеността“, който ще отговаря за комуникацията с медиите, широката общественост и протокола. Надежда Кръстева встъпи в длъжност след спечелен от нея конкурс,  обявен със заповед на председателя на ВТОС Теодорина Димитрова и проведен на 10 юни 2019 г. 
 

Тя ще предоставя информация на медиите и обществеността за дейността и на всички районни съдилища в съдебен окръг Велико Търново ( във Велико Търново, Горна Оряховица, Павликени, Свищов и Елена) след съгласуване с техните административни ръководители. 
 

Надежда Кръстева е завършила Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, специалност „Българска филология“, с профил „Журналистика“, през 2008 година.От 2009 година работи като журналист в Радио „Фокус“ – Велико Търново. Има над 10 години трудов стаж в медията. 
 

Разкриването на длъжност служител „Връзки с обществеността“ в Окръжен съд – Велико Търново е част от политиката на ВСС, целяща подобряване на информираността на обществото за дейността на съдебната власт, изграждане на положителен публичен образ и повишаване правната култура на обществото.  

16 април 2019 г.

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В СЪДЕБНАТА ПАЛАТА - 12.04.2019 г.

Ученици от осем училища посетиха Съдебната палата във Велико Търново в Деня на отворените врати

      Над 220 души, от които 160 ученици от осем учебни заведения посетиха Съдебната палата във Велико Търново в рамките на проведената традиционна инициатива „Ден на отворените врати“ на органите на съдебната власт в старата столица. Както и в предишни години, мероприятията бяха организирани съвместно между Районен съд, Окръжен съд, Апелативен съд, Районна прокуратура, Окръжна прокуратура и Апелативна прокуратура във Велико Търново, както и Окръжния следствен отдел.

      „Надявам се, че подготвените за вас в днешния ден мероприятия ще ви помогнат да разберете по-добре нашата работа и да си съставите една собствена, вярна преценка за нея. Бих ви посъветвал да не спирате дотук. Интересувайте се, учете и развивайте тези познания. Добрата правна култура винаги ще бъде ваше предимство, тя ще ви даде възможности да защитите вашите интереси, да взимате правилни и обективни решения като граждани“, заяви председателят на Апелативен съд – Велико Търново, съдия Янко Янев в своето приветствено слово пред гостите на Съдебната палата.

      Говорителят на Апелативна прокуратура – Велико Търново, прокурор Румяна Ирманова поздрави присъстващите от името на прокурорите: „Денят на отворените врати“ ще Ви даде възможност да разгледате Съдебната палата и да се запознаете от близо с работата на съдията и на прокурора, да разберете какво работим и ще се радваме част от вас да изберат тези професия в бъдеще“.

      Ученици от СУ „Емилиян Станев” от Велико Търново участваха в информационен тур, в които имаха възможност да се запознаят с отделните служби в Окръжен съд Велико Търново. Освен, че бяха подробно запознати с работата на отделните административни служби и звена, учениците имаха възможност да видят копие от Търновската конституция в библиотеката на Адвокатската колегия в съдебната палата и и да разгледат специализираните зали за изслушване на деца в Районен съд.

      Гимназистите от СУ „Емилиян Станев” гр. Велико Търново, от ПГСАГ „Ангел Попов“ гр. Велико Търново и СУ „Цанко Церковски“ от гр. Полски Тръмбеш участваха в среща-дискусия с със съдиите от Районен съд – Велико Търново: Милена Алексиева и Георги Георгиев, от Окръжен съд – Велико Търново - мл. съдия Ивайло Колев, с Районният прокурор на Велико Търново - Тихомир Шабов и с прокурора от Окръжна прокуратура – Велико Търново - Мирослав Овчаров. На срещата учениците поставиха въпроси за работата на правораздавателните органи по отношение на тежките престъпления и други теми, свързани със съдебната власт, които ги вълнуват. Гостите в Деня на отворените врати с интерес разгледаха и организирано от Районен съд – Велико Търново пано с рисунки, колажи и есета на учениците от СУ „Цанко Церковски“.

      През тази година отново бе отделено особено внимание на учениците от начален курс на обучение. За първи път през тази година, след съвместна организация с Регионалното управление на образованието, Съдебната палата бе посетена от групи ученици от училища извън старата столица – от ОУ „Неофит Рилски“ – гр. Килифарево, ОУ „Д-р Петър Берон“ – гр. Дебелец, СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Златарица и СУ „Ангел Каралийчев“ – гр. Стражица. За малките ученици бяха подготвени специални презентационни модули от съдия Ивелина Солакова от Окръжен съд – Велико Търново и прокурор Румяна Ирманова от Апелативна прокуратура, с която те бяха запознати по достъпен за възрастта им начин с историята на правото, с професиите „съдия“ и „прокурор“, с това какво са престъпленията и каква отговорност се носи за тях, с опасностите, на които те самите са подложени в своето ежедневие. Особено внимание им бе обърнато на опасностите и престъпната дейност в интернет-пространството. За децата бяха подготвени и лакомства и късметчета с римски сентенции. Всички ученици, получиха грамоти.

      Гостите на Деня на отворените врати в Съдебната палата гр. Велико Търново отново имаха възможност да разгледат сбирка от стари документи, съхранявани в архивите на Окръжен и Апелативен съд – Велико Търново.


 

 

 

 

 

 5000 гр. Велико Търново, ул. Васил Левски 16; тел. (062) 615-889; факс (062) 615-887  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната с истема на ААМР