Бързи 
Връзки
Ok
Окръжен съд
Съд-модел
Компетентност
Структура
Съдии
Служби
Съдебни зали
Общини в съдебния район
Банкови сметки
Тарифи
Контакти
Приемни дни
Местоположение
Прес новини
Електронно правосъдие
Съдебни актове
Насрочени дела
Отчет за дейността на съда
Предложения / мнения
Районни съдилища
Анкета
Медиация
Профил на купувача
Правила
ОБЯВИ
Oбразци на документи
Декларации
Свободни работни места
Стажант-юристи
Вещи лица
Съдебни преводачи
Защита на личните данни
Презентация на съда
Съдебни изпълнители
за гр. Велико Търново
 Окръжен съд    Служби  
 Служби в ОС В. Търново

---------------------------------------------------------------------

ПАРТЕР - ОБЩО ДЕЛОВОДСТВО - Регистратура тел. 062/615-850
РАБОТНО ВРЕМЕ С ГРАЖДАНИ - 09:00 ч. - 17:00 ч.


ПАРТЕР - ОБЩО ДЕЛОВОДСТВО - Наказателно деловодство тел. и факс: 062/615-886
РАБОТНО ВРЕМЕ С ГРАЖДАНИ - 09:00 ч. - 17:00 ч.

Образува наказателни дела и ги докладва на съответния съдия; извършва вписвания в съответните деловодни книги и поддържа календар за насрочените дела; вписва – на компютър и ръчно необходимите данни в автоматизираната деловодна програма и в съответните указатели, наръчници, книги, регистри; подрежда книжата по образуваните наказателни дела в папки съгласно правилника за организация на съдебната администрация, функциите на службите в районните, окръжните, военните и апелативните съдилища и статута на съдебните служители.

ПАРТЕР - ОБЩО ДЕЛОВОДСТВО - Гражданско деловодство тел. 062/615-876
РАБОТНО ВРЕМЕ С ГРАЖДАНИ - 09:00 ч. - 17:00 ч.

Образува в дела разпределените по докладчици входящи документи. Докладва делото на определения съдия-докладчик за разпореждане в деня на вписването. Извършва вписвания в съответните деловодни книги и поддържа календар за насрочените дела. Вписва на компютър и ръчно необходимите данни /номера, дати, страни, характер на делото, внесени такси и др./ в автоматизираната деловодна програма и в съответните указатели, наръчници, книги, регистри.


ПАРТЕР - ОБЩО ДЕЛОВОДСТВО - Фирмено отделение - деловодство тел. 062/615-836
РАБОТНО ВРЕМЕ С ГРАЖДАНИ - 09:00 ч. - 17:00 ч.

Приема, датира, /там където няма регистратура/ и подготвя за доклад молби, заявления, преписки за регистрация на търговци и ЮЛ и подлежащите на вписване обстоятелства, свързани с тях. Образува фирмени дела и ги докладва ежедневно на съответния съдия. Вписва ръчно или на компютър, информация относно регистрацията на търговци и ЮЛ и променени обстоятелства в автоматизираната деловодна програма и в съответните търговски регистри, регистри за ЮЛ, указатели, наръчници, книги.

ПАРТЕР - ОБЩО ДЕЛОВОДСТВО - Съдебен архивар тел. 062/615-856
РАБОТНО ВРЕМЕ С ГРАЖДАНИ - 09:00 ч. - 17:00 ч.

Приема от служба Деловодство свършените през миналата година дела и приключените деловодни книги и от административния секретар папките с документи по чл. 18 , ал. 7. Води архивна книга. Вписва необходимата информация /архивни номера и дати/ в автоматизираната деловодна програма. Премества и поддържа архивираните дела в архивното помещение, отговаря за съхраняването на предадените дела, книги и документи.

ПАРТЕР ст. 32Главен специалист касиер-счетоводител тел. 062/ 615-828

Извършва касови плащания на съдебни заседатели, вещи лица, свидетели и др.
Извършва всички касови плащания на съда
Приема касово приходи по дела и др.

----------------------------------------------------------------------

III етаж, ст. 63 Съдебен администратор тел. 062/615-858
Организира, ръководи и контролира работата в канцеларията и помощните звена на съда;
Отговаря за управлението на административната дейност на съда;
Организира разпределението на дейсностите между отделните звена на администрацията на съда;
Организира работата на съдебните заседатели и по нареждане на председателя на съда ги свиква на сесия;
и други дейности, свързани с административното управление на съда.

III етаж, ст. 68Главен счетоводител тел. 062/ 615-843

Анализира финансовото състояние на съда. Отговаря за законосъобразността и целесъобразността на извършените разходи. Осъществява дейността по контировката на първичните счетоводни документи, определя реда за документооборота на счетоводните книжа – съставяне, оформяне, съхранение в съответствие с изискванията на действащите нормативни актове, извършва счетоводни операции, изпълнява, приключва и отчита бюджетните сметки на съда.

III етаж, ст. 66А Административен секретар тел. 062/615-869

Води списък на личния състав на съда;
За всеки служител в съда образува служебно дело, в което подрежда книжата във връзка с назначаването, промените в трудовото правоотношение, командировките, отпуските, дисциплинарните наказания и др.; Отговаря за преовеждането на стажа на стажант-юристите;

 

---------------------------------------------------------------------5000 гр. Велико Търново, ул. Васил Левски 16; тел. (062) 615-889; факс (062) 615-887  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната с истема на ААМР