Бързи 
Връзки
Ok
Окръжен съд
Съд-модел
Компетентност
Структура
Съдии
Служби
Съдебни зали
Общини в съдебния район
Банкови сметки
Тарифи
Контакти
Приемни дни
Местоположение
Прес новини
Електронно правосъдие
Съдебни актове
Търсене по хода на делото
Постановени съдебни актове
Насрочени дела
Отчет за дейността на съда
Предложения / мнения
Районни съдилища
Анкета
Медиация
Профил на купувача
Правила
ОБЯВИ
Oбразци на документи
Декларации
Свободни работни места
Стажант-юристи
Вещи лица
Съдебни преводачи
Защита на личните данни
Презентация на съда
Съдебни изпълнители
за гр. Велико Търново
 Съдебни актове  
 Съдебни актове
В изпълнение на чл. 64 от Закона за съдебната власт /обнарован в ДВ. бр. 64 от 07.08.2007 г./ се извършва публикация на актовете на Окръжен съд - Велико Търново при спазване на Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация.

Вътрешни правила за организация при публикуване на актове на интернет страницата на съда.

Ако забележите несъответствие в номер на дело и публикувания акт или документи, които не могат да се отворят, моля да ни уведомите за да извършим корекция на публикацията. За целта използвайте следната форма: Предложения / Мнения

УКАЗАНИЯ ЗА ДОСТЪПА ДО СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ ОКРЪЖЕН СЪД

 

Съдебни актове,
публикувани на централния уеб базиран интерфейс
за публикуване на съдебни актове5000 гр. Велико Търново, ул. Васил Левски 16; тел. (062) 615-889; факс (062) 615-887  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната с истема на ААМР